Onderzoek en behandeling op de afdeling medische psychologie (Kinderen en jeugdigen)

Uw kind is samen met u als ouder(s), door de behandelend specialist verwezen naar de afdeling medische psychologie van het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom of Roosendaal. Het specialisme medische psychologie behandelt kinderen, jongeren en hun ouders. In deze folder vindt u algemene informatie over onze werkwijze.

Inleiding

Uw kind is samen met u door de behandelend specialist verwezen naar de afdeling medische psychologie. Het specialisme medische psychologie behandelt kinderen, jongeren en hun ouders. De psychologen worden ondersteund door psychodiagnostisch medewerkers en secretaresses. In deze folder vindt u algemene informatie over onze werkwijze.

Wanneer naar de kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis?

Bij ons kunt u terecht voor onderzoek en behandeling als uw kind tussen de 0 en 18 jaar oud is. Hiervoor is een verwijzing door de kinderarts, kinderrevalidatiearts of een andere medisch specialist van het ziekenhuis nodig. Voorbeelden van klachten waarmee u terecht kunt zijn:

  • kinderen tussen de 0-4 jaar oud waarbij er aanwijzingen zijn voor ontwikkelingsproblemen of er regulatieproblemen bestaan (bijvoorbeeld onrust, veel huilen of slecht slapen en eten) die samenhangen met ziekenhuisopname(s) of medische problematiek;
  • een (chronische) lichamelijke aandoening, zoals bijvoorbeeld diabetes, astma, een motorische beperking of huidaandoening. De kinder- en jeugdpsycholoog kan worden ingeschakeld ter ondersteuning van kinderen en ouders bij het omgaan met de ziekte en/of de gevolgen hiervan;
  • blijvende emotionele reacties na een medische ingreep, een ongeval of ziekenhuisopname;
  • aanhoudende cognitieve klachten na hersenletsel of een hersenoperatie;
  • aanhoudende lichamelijke klachten, waarbij psychologische factoren waarschijnlijk een rol spelen, zoals buikpijnklachten, vermoeidheidsklachten, zindelijkheidsproblemen of hoofdpijnklachten.

Eerste contact

Nadat de behandelend arts uw kind heeft aangemeld bij onze afdeling, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Is uw kind in het ziekenhuis opgenomen, dan bezoekt de kinder- en jeugdpsycholoog hem/haar op de afdeling Kind en Jeugd. Vindt de verwijzing poliklinisch plaats, dan worden u en uw kind schriftelijk uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek.

Het eerste gesprek vindt meestal plaats met ouders en kind samen.

 

De kinder- en jeugdpsycholoog bespreekt met u de specifieke klachten en daarmee samenhangende factoren.. Ook vraagt zij naar jullie kijk op de situatie en jullie hulpvraag. Het eerste gesprek duurt ongeveer een uur. Aan de hand hiervan kan verder (neuro)psychologisch onderzoek en/of behandeling worden voorgesteld. Ook wordt besproken of dat hier kan worden geboden of dat u daarvoor naar een andere hulpverlener of instantie dient te worden verwezen.

Onderzoek (diagnostiek)

Tijdens het psychologisch onderzoek worden testen en vragenlijsten afgenomen. De inhoud van het onderzoek is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, maar natuurlijk ook van de hulpvraag. Het testonderzoek wordt meestal uitgevoerd door een psychodiagnostisch medewerker.

Bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar kunnen de tests gericht zijn op het cognitieve functioneren (intelligentieniveau, leren en geheugen, aandacht, tempo) en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij jonge kinderen van 0 tot 6 jaar gaat het vaak om ontwikkelingsonderzoek. Deze tests bestaan uit verschillende werkjes zoals puzzels, tekenen, taaltaakjes. De test laat dan zien hoe uw kind zich in vergelijking tot leeftijdsgenootjes heeft ontwikkeld.

Ook een spelobservatie kan onderdeel uitmaken van het onderzoek. In een individueel contact met uw kind wordt door middel van observatie, samenspel en bij de leeftijd passende gesprekken meer zicht verkregen op de beleving en het functioneren van uw kind.

Indien gewenst kan informatie opgevraagd worden bij school of andere behandelaren van uw kind. Hiervoor is uw toestemming nodig.

Na het afronden van het onderzoek bespreekt de kinder- en jeugdpsycholoog de resultaten in een adviesgesprek.

Behandeling

Binnen de medische psychologie worden kortdurende behandelingen aangeboden. Omdat kinderen sterk verbonden zijn met ouders en andere gezinsleden, worden zowel ouders als kind betrokken bij de psychologische behandeling. In overleg met u en uw kind wordt gekozen voor een passende behandelvorm. Vaak wordt gebruikt gemaakt van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), speltherapie, systeemtherapie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)  en psycho-educatie (voorlichting en advies met betrekking tot psychische klachten).

 

Indien er verdergaande diagnostiek of behandeling nodig of gewenst is die niet op medische psychologie kan worden geboden, dan overlegt de kinder- en jeugdpsycholoog met u over verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

Vertrouwelijke informatie

De psychologen en psychodiagnostisch medewerkers hebben een beroepsgeheim. De informatie die met medewerkers van de afdeling gedeeld wordt, is vertrouwelijk. Gespreksgegevens worden vastgelegd in het medisch dossier en zijn in principe alleen in te zien door de medewerkers van de medische psychologie. Officiële brieven en rapportages zijn alleen inzichtelijk voor behandelaars van het ziekenhuis met wie u een behandelrelatie hebt. Gedacht kan worden aan een medisch specialist die u heeft verwezen of aan een behandelteam waarvan de kinder- en jeugdpsycholoog deel uitmaakt.

Informatieverstrekking aan andere hulpverleners of instanties buiten het ziekenhuis vindt alleen plaats na uw (soms schriftelijke) toestemming.

Inzagerecht

U hebt volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) recht op kennisname van rapportage van onderzoek of behandeling. De website https://www.bravisziekenhuis.nl/mijnbravis/ geeft u toegang tot (een gedeelte van) uw medische dossier in ons ziekenhuis. U kunt hier bijvoorbeeld uw gegevens controleren, uw afspraken inzien, of de brieven van de kinder- en jeugdpsycholoog naar de verwijzer bekijken.

Kwaliteitsbewaking

Wij streven naar een zo goed mogelijke zorgverlening. Op de afdeling wordt gewerkt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De psychologen zijn gezondheidszorgpsycholoog en/of klinisch psycholoog of werken onder eindverantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde psycholoog en vallen onder het tuchtrecht van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

Het kan voorkomen dat er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent. U kunt dit dan het beste met de psycholoog bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich ook wenden tot het Patiënten Service Bureau van het ziekenhuis.

Locaties

Bergen op Zoom

De afdeling medische psychologie bevindt zich op de tweede verdieping van het Bravis ziekenhuis. Vanaf de receptie van de polikliniek volgt u route 28.

 

Adres

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling Medische Psychologie

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

Telefoon: 088 – 70 67 423

E-mail: medischepsychologie@bravis.nl

 

Roosendaal

De afdeling medische psychologie bevindt zich op de begane grond van het Bravis ziekenhuis. Vanaf de receptie van de polikliniek volgt u de route 75 D.

 

Adres

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling Medische Psychologie

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

Telefoon: 088 70 67 423

E-mail: medischepsychologie@bravis.nl

Verder lezen

Op de website https://www.bravisziekenhuis.nl/specialismen-en-afdelingen/medische-psychologie kunt u meer informatie lezen en kennismaken met het team van de afdeling medische psychologie

 

10//22

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?