Medicijn Leqvio

Patiënteninformatie medicijn Leqvio (Inclisiran)

Deze folder is samengesteld door de poliklinische apotheek van het Bravis Ziekenhuis, polikliniek cardiologie en polikliniek interne geneeskunde.

In deze folder vindt u informatie over het medicijn Leqvio®

Leqvio® wordt gegeven via een injectie.

Werking en/of toepassing          

Waar is dit medicijn voor?

Leqvio® (Inclisiran) verlaagt de hoeveelheid LDL-cholesterol (‘slechte’ cholesterol).

LDL-cholesterol kan hartaandoeningen en bloedcirculatie problemen veroorzaken als de waarden verhoogd zijn.

Hoe werkt dit medicijn?

Het eiwit PCSK9 verhoogt de hoeveelheid LDL-cholesterol.

Leqvio® (Inclisiran) stopt de aanmaak van het eiwit PCSK9. Hierdoor wordt de LDL-cholesterol verlaagd.

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen

U krijgt Leqvio® injecties voorgeschreven door uw specialist. U kunt het ophalen bij de poliklinische apotheek Bravis , ocatie Bergen op Zoom of Roosendaal.

 

Leqvio® wordt 2x per jaar toegediend als een injectie onder de huid van de buik;

alternatieve injectieplaatsen zijn onder meer de bovenarm of het dijbeen.

Dit moet worden gedaan door een verpleegkundige van Thuiszorg West-Brabant (TWB). Dit is een voorwaarde van de fabrikant.

Een verpleegkundige van TWB zal telefonisch contact met u opnemen over het tijdstip van de toediening.

Gebruikelijke doseringen

Een onderhuidse (=subcutane) injectie als start van de behandeling, gevolgd door opnieuw een injectie na 3 maanden en daarna 1 injectie om de 6 maanden.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Er kan een reactie op de plaats van de injectie komen zoals, pijn, roodheid of huiduitslag.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige van Thuiszorg West-Brabant. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities. Bewaar alleen niet in de vriezer. De verpleegkundige controleert dit geneesmiddel voordat de injectie gezet wordt.

Contactinformatie:

Thuiszorg West-Brabant :                                           088 - 560 2000

Poliklinische apotheek Bravis Bergen op Zoom:        088 - 706 7740

Poliklinische apotheek Bravis Roosendaal :               088 - 706 9400

Polikliniek cardiologie:                                                088 - 706 8466

Poli interne (endocrinologie):                                      088 - 706 8540

 

5/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?