Medisch specialistische revalidatie

Inleiding

Bij de Medisch specialistische revalidatie werken diverse hulpverleners nauw samen in een revalidatieteam. Het revalidatieteam bestaat uit verschillende hulpverleners/therapeuten die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en behandelen van volwassenen en kinderen. De samenstelling van het revalidatieteam verschilt per patiënt en is afhankelijk van de diagnose die de revalidatiearts stelt. De hulpverleners/therapeuten overleggen regelmatig met elkaar over uw behandeling tijdens de teambespreking. Het doel van revalidatie is altijd het verbeteren van kwaliteit van leven.

 

Het revalidatieteam kan bestaan uit:

 • revalidatiearts;
 • fysiotherapeut;
 • ergotherapeut;
 • logopedist;
 • medisch maatschappelijk werker;
 • medisch psycholoog;
 • diëtist.

Revalidatiearts

De eerste afspraak heeft u met de revalidatiearts. Tijdens dit gesprek vraagt de arts naar de gevolgen van uw ziekte in het dagelijks leven. Na het lichamelijk onderzoek stelt de arts de revalidatiediagnose en bespreekt met u de mogelijkheden van behandeling.

De revalidatiearts stelt een behandelplan op en stelt een revalidatieteam samen. Tijdens en na de behandeling is er regelmatig overleg met de andere hulpverleners. Bij elke controle afspraak bespreekt de revalidatiearts de voortgang van de behandeling met u.

Fysiotherapeut

Fysiotherapie is onderdeel van de behandeling als beweeglijkheid van gewrichten, spierkracht, coördinatie en stabiliteit onvoldoende zijn, of als pijn u belemmert in het dagelijks functioneren. De therapie heeft als doel zoveel mogelijk de stoornissen te verminderen en te leren omgaan met lichamelijke beperkingen. De fysiotherapeuten gebruiken hiervoor speciale behandeltechnieken.

Ergotherapeut

De ergotherapeut bekijkt welke problemen u ondervindt en helpt u zo optimaal en zelfstandig mogelijk te functioneren. Vooral bij activiteiten in het dagelijks leven zoals eten, drinken, persoonlijke verzorging, huishoudelijk werk, verplaatsen/vervoer, wonen, vrije tijdsbesteding, school, werk en communicatie.

De ergotherapeutische behandelingen kunnen gericht zijn op motoriek (bijvoorbeeld handfunctie), sensoriek (bijvoorbeeld tastontwikkeling bij kinderen) of op het logisch denken en handelen. Naast observatie en training geeft de ergotherapeut adviezen over mogelijke voorzieningen, hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Logopedist

De logopedist onderzoekt en behandelt problemen op het gebied van:

 • Kauwen en slikken

Bijvoorbeeld ontstaan door verlamming van spieren in het mond- en keelgebied. De logopedist geeft oefeningen en adviezen om zo comfortabel en veilig mogelijk te kunnen eten en drinken.

 • Spraak- en taalontwikkeling bij kinderen. Deze kan vertraagd of afwijkend verlopen.
 • Communicatie bij volwassenen: taal-, (uit)spraak- en/of stemproblemen, bijvoorbeeld ontstaan door een beroerte. Afhankelijk van de problemen en de hulpvraag van de patient geeft de logopedist oefeningen om de spraak te verbeteren.

Medisch maatschappelijk werker

Een handicap kan allerlei persoonlijke of praktische problemen veroorzaken. Spanningen in bijvoorbeeld relaties, problemen in het gezin of op het werk, de woonsituatie, het wegvallen van hobby of dagbesteding.

De maatschappelijk werker kan u helpen om:

 • Meer zicht te krijgen op de gevolgen van de handicap/beperkingen en de toekomstmogelijkheden.
 • Te leren omgaan met en het verwerken van de veranderde leef- en/of werkomstandigheden.
 • Het evenwicht in uw leven en dat van uw directe omgeving te herstellen.
 • Te zoeken naar eventuele oplossingen van problemen en mogelijkheden voor hulp.

 

Uw partner of naaste familie kan ook aan deze gesprekken deelnemen. Het zijn juist de gesprekken met het maatschappelijk werk die u en uw naasten helpen om het veranderingsproces op gang te brengen, te stimuleren en verder te begeleiden.

Medisch psycholoog

De medisch psycholoog doet onderzoek naar de gevolgen van een hersenaandoening op o.a. geheugen, gedrag, concentratie en ruimtelijke oriëntatie.

Ook kan de medisch psycholoog onderzoeken of psychologische factoren van invloed zijn op de lichamelijke klachten of op de verwerking en acceptatie van een bepaalde aandoening. De wisselwerking tussen lichamelijke en psychologische factoren staat hierbij centraal. Bij psychologische behandeling kan de psycholoog ook uw naasten betrekken.

De medisch psycholoog kan u helpen met:

 • Het leren omgaan met psychische problemen die het gevolg zijn van hersenletsel.
 • Het verbeteren van de gevolgen van hersenletsel door middel van speciale oefeningen.
 • Het omgaan met angst of depressies.
 • Het leren veranderen van bepaalde leefgewoonten.
 • Het beïnvloeden van pijnklachten door middel van psychologische methoden (zoals ontspanningsoefeningen).

Diëtist

De diëtist is betrokken bij aandoeningen waarbij aangepaste voeding of voedingsgewoonte onderdeel van de behandeling is. De behandeling door de diëtist bestaat uit een praktisch advies en begeleiding op maat.

Tijdens het gesprek met de diëtist krijgt u daarom veel vragen over uw gezondheid, uw medische gegevens, uw eet- en leefgewoonten, uw verwachtingen en uw wensen. Vervolgens maakt de diëtist een behandelplan, waarbij rekening wordt gehouden met uw persoonlijke situatie. Samen met u zoekt de diëtist naar oplossingen voor eventuele knelpunten.

Overige hulpverleners

Zo nodig kan de revalidatiearts u doorverwijzen naar:

 • Een orthopedisch instrumentmaker, voor protheses (kunstledematen) en ortheses (bijvoorbeeld beugels, korsetten).
 • Een orthopedisch schoenmaker, voor het aanpassen van schoenen, en het aanmeten van  steunzolen en (semi-) orthopedische schoenen.

Vervoer

Informeer vooraf bij uw ziektekostenverzekeraar of u in aanmerking komt voor vergoeding van de vervoerskosten naar het ziekenhuis.

Afspraken bij de hulpverleners van het revalidatieteam

 • De secretaresse van de revalidatiearts plant voor u de afspraken op het spreekuur bij de revalidatiearts.
 • De secretaresse van het paramedisch secretariaat (locatie Roosendaal) en het secretariaat medische specialistische revalidatie (locatie Bergen op Zoom) maken voor u de afspraken met fysio- en ergotherapeut, logopedist en medisch maatschappelijk werk.
 • De medisch psycholoog en diëtist maken zelf met u de afspraken.

Route en telefoonnummers

Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal:

Boerhaavelaan 25

Secretariaat medisch specialistische revalidatie:

route 117 op de begane grond

tel. 088 - 70 68 493

 

Paramedisch secretariaat: route 108 op de begane grond

tel. 088 - 70 68 225

 

Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom:

Boerhaaveplein 1

Secretariaat medisch specialistische revalidatie:

route 20 op de 2e etage

tel. 088 - 70 67 310

 

Bent u verhinderd? Geef dit dan op tijd door aan het secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan het secretariaat, de revalidatiearts of een van uw behandelend hulpverleners.

 

In het kader van een optimale behandeling van patiënten wisselen hulpverleners van het revalidatieteam zowel schriftelijk als mondeling, onderling relevante informatie uit. In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), is de informatieoverdracht tussen hulpverleners wettelijk geregeld.

 

08/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?