Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Uw behandelend arts heeft u verwezen naar de afdeling medische psychologie van het Bravis ziekenhuis voor een medisch psychologisch onderzoek. In deze folder vindt u meer informatie over het onderzoek.

Inleiding

Uw behandelend arts heeft u verwezen naar de afdeling medische psychologie voor een neuropsychologisch onderzoek. In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek. Het is goed om te bedenken dat uw persoonlijke situatie iets kan afwijken van wat hieronder wordt beschreven.

Neuropsychologie

Neuropsychologie is de psychologie die zich bezighoudt met de functies van de hersenen en de relatie daarvan met het gedrag. Een stoornis of beschadiging in de werking van de hersenen kan problemen in het dagelijks leven veroorzaken. Het kan gevolgen hebben voor uw dagelijks functioneren, thuis, op het werk en/ of in uw relaties.

Wat houdt een neuropsychologisch onderzoek in?

Met een neuropsychologisch onderzoek wordt geprobeerd veranderingen in gedrag, emoties en in cognitief functioneren in kaart te brengen. Met het cognitief functioneren worden alle functies bedoeld die met het denken te maken hebben, zoals aandacht en concentratie, geheugen, plannen en bijsturen van handelingen.

Bij het onderzoek worden niet alleen beperkingen in kaart gebracht, maar wordt ook gekeken naar uw mogelijkheden.

Intakegespek

Het onderzoek begint met een kennismakingsgesprek bij de (neuro)psycholoog. Het is wenselijk dat u uw partner, familielid of een goede bekende meeneemt naar deze afspraak. De duur van dit gesprek is ongeveer een uur. Er worden vragen gesteld over uw klachten en de mate waarin u erdoor wordt gehinderd in het dagelijks leven. Veranderingen in het functioneren worden in kaart gebracht en een indruk wordt gevormd van alle factoren die van invloed kunnen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan uw opleidings- en arbeidsverleden, medische- en psychologische voorgeschiedenis, bronnen van stress, medicatie- en middelengebruik en karaktereigenschappen. Ten slotte wordt met u overlegd of een testonderzoek nuttig en gewenst is en zo ja wat het doel ervan is.

Testonderzoek

Testonderzoeken worden afgenomen door de psychodiagnostisch medewerker en omvatten allerlei vragen en opdrachten. Soms wordt u ook gevraagd om lijsten in te vullen met vragen over klachten en persoonlijkheid. De duur varieert van ongeveer anderhalf uur tot vijf uur. Het onderzoek wordt gepland op één of meer dagdelen, afhankelijk van uw belastbaarheid en de mogelijkheden in de planning. De afname vindt plaats op de afdeling medische psychologie van het ziekenhuis. Hierbij is uw partner of naaste niet aanwezig.

Voorbereiding

U hoeft zich niet voor te bereiden op het onderzoek. Wel is het belangrijk om hulpmiddelen zoals een leesbril of een gehoorapparaat mee te nemen als u deze nodig heeft. Houdt u er rekening mee dat u na afloop vermoeid kunt zijn. Misschien is het verstandig om iemand te vragen u op te halen na afloop.

Bespreking en rapportage

Na afronding van het neuropsychologisch testonderzoek wordt er een afspraak gemaakt voor een bespreking bij de (neuro)psycholoog. Bij voorkeur is hierbij uw partner, familielid of goede bekende weer aanwezig (met uw toestemming). De uitslagen van het onderzoek worden dan besproken en toegelicht. Eventueel wordt u geadviseerd over een vervolgtraject.
De gegevens worden verwerkt in een onderzoeksverslag dat wordt verstuurd naar de verwijzer. Op uw verzoek kan er een kopie naar uzelf en/of anderen zoals de huisarts worden gezonden. 

Vertrouwelijke informatie

De psychologen en psychodiagnostisch medewerkers hebben een beroepsgeheim. De informatie die met medewerkers van de afdeling gedeeld wordt, is vertrouwelijk. Gespreksgegevens worden vastgelegd in uw medisch dossier en zijn in principe alleen in te zien door de medewerkers van de afdeling medische psychologie. In overleg met u kan hiervan worden afgeweken en kan informatie worden gedeeld met specifieke specialismen (bijvoorbeeld gynaecologie of neurologie) of behandeldisciplines (bijvoorbeeld ergotherapeuten of maatschappelijk werkers).

Officiële brieven en rapportages zijn alleen inzichtelijk voor behandelend specialismen van het ziekenhuis bij welke u een behandelrelatie hebt (gehad) of nog krijgt.

Informatieverstrekking aan andere hulpverleners of instanties buiten het ziekenhuis vindt alleen plaats na uw (soms schriftelijke) toestemming.

Inzagerecht

U hebt volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) recht op kennisname van rapportage van onderzoek of behandeling. De website https://www.bravisziekenhuis.nl/mijnbravis/ geeft u toegang tot (een gedeelte van) uw medische dossier in ons ziekenhuis. U kunt hier bijvoorbeeld uw gegevens controleren, uw afspraken inzien, of de brieven van de psycholoog naar de verwijzer bekijken.

Kwaliteitsbewaking

Wij streven naar een zo goed mogelijke zorgverlening. Op de afdeling wordt gewerkt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De psychologen zijn gezondheidszorgpsycholoog en/of klinisch psycholoog of werken onder eindverantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde psycholoog en vallen onder het tuchtrecht van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Het kan voorkomen dat er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent. U kunt dit dan het beste met de psycholoog bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich ook wenden tot het Patiënten Service Bureau van het ziekenhuis.

Locaties

Bergen op Zoom

De afdeling medische psychologie bevindt zich op de tweede verdieping van het Bravis ziekenhuis. Vanaf de receptie van de polikliniek volgt u route 28.

 

Adres

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling Medische Psychologie

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

Telefoon: 088 – 70 67 423

E-mail: medischepsychologie@bravis.nl

 

Roosendaal

De afdeling medische psychologie bevindt zich op de begane grond van het Bravis ziekenhuis. Vanaf de receptie van de polikliniek volgt u route 75 D.

 

Adres

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling Medische Psychologie

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

Telefoon: 088 70 67 423

E-mail: medischepsychologie@bravis.nl

Verder lezen

Op de website https://www.bravisziekenhuis.nl/specialismen-en-afdelingen/medische-psychologie kunt u meer informatie lezen en kennismaken met het team van de afdeling medische psychologie.

 

10/22

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?