Het multidisciplinaire behandelteam

De PAAZ biedt u een passende behandeling voor uw psychiatrische  klachten en/of problemen. Iedere discipline levert vanuit zijn eigen vakgebied een bijdrage aan uw behandeling. 

Het multidisciplinaire behandelteam

De psychiater

De psychiater is als arts verantwoordelijk voor uw opname, verblijf en ontslag uit het ziekenhuis. Hij zorgt voor het noodzakelijk onderzoek, zowel op psychisch als op het lichamelijke vlak. Hij onderhoudt contacten met andere specialisten (als die betrokken zijn bij uw behandeling) en de huisarts. Tijdens uw opname stelt uw behandelend psychiater een individueel behandelplan met u op.

Bij de uitvoering van de behandeling heeft iedere discipline van het behandelteam zijn eigen beroepsverantwoordelijkheid. De psychiater is regiebehandelaar en draagt de eindverantwoordelijkheid.

Iedere patiënt heeft wekelijks een gesprek met zijn of haar psychiater. Indien noodzakelijk, wordt het aantal contacten uitgebreid.

De psychiatrisch verpleegkundige

Psychiatrisch verpleegkundigen zijn 24 uur per dag op de afdeling aanwezig. Zij begeleiden de groepen bij het dagelijks leven op de PAAZ en organiseren alles rondom de zorg die u nodig heeft. Daarnaast coördineren zij de verschillende aspecten van de behandeling. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor u, maar zeker ook voor uw familie.

In de loop van de dag zijn er vele groepsmomenten welke door de psychiatrisch verpleegkundige op sociotherapeutische wijze worden begeleid. Deze vinden bijvoorbeeld plaats tijdens de maaltijden, het gezamenlijk koffiedrinken, de groepsgesprekken, het poetsen, het boodschappen doen en de week- en weekendevaluaties.

De vaktherapeut

Het doel van vaktherapie is om inzicht te krijgen in uw mogelijkheden en beperkingen.
U leert uw mogelijkheden benutten en met uw beperkingen omgaan. De aangeboden situaties kunnen zowel inspannend als ontspannend zijn.

Om u hiertoe de gelegenheid te bieden, zijn er vier verschillende vormen van vaktherapie op de afdeling:

  • Drama-/ bewegingstherapie 
  • Muziektherapie
  • Beeldende therapie 
  • Activiteitentherapie

Binnen vaktherapie wordt u de gelegenheid geboden om gevoelens en wensen uit te drukken die u misschien moeilijk onder woorden kunt brengen. Vaktherapie vindt groepsgewijs plaats. Binnen het groepsgebeuren is er ruimte en aandacht voor uw individuele problematiek.

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige van de PAAZ is er voor u als patiënt en ook ter ondersteuning van uw partner, familielid, kind of ouder. Bij het eerste gesprek met u als patiënt wordt er gekeken wie er betrokken gaan worden bij de behandeling. Zij worden eventueel voor vervolggesprekken uitgenodigd.

De onderwerpen kunnen zijn: behandeling van uw problematiek, voorlichting, huisvesting, financiën/uitkeringen, werk. Kortom, allerlei zaken waar u als patiënt tegen aan kunt lopen. Er wordt gekeken welke veranderingsmogelijkheden er zijn. Tijdens de ontslagfase wordt gekeken hoe de nazorg eruit zal zien.

De psycholoog

De gesprekken met de psycholoog kunnen gaan over uw problemen, gevoelens en gedachten. U onderzoekt samen met de psycholoog hoe bepaalde gevoelens en gedragspatronen zijn ontstaan en hoe u tot nieuwe keuzes kunt komen. Zo creëert u mogelijkheden om uw problemen te overwinnen en uw niveau van functioneren te verbeteren.

Naast deze individuele gesprekken begeleidt de psycholoog, samen met een verpleegkundige, de groepsgesprekken in de behandelgroepen.

Psychologisch onderzoek
Voor het psychologisch onderzoek maakt de psycholoog gebruik van gespreksgegevens en psychologische testen. De psychologische testen bestaan uit het invullen van vragenlijsten en het uitvoeren van kleine opdrachten.

Er zijn drie soorten testen: het klachtenonderzoek, het persoonlijkheidsonderzoek en het neuropsychologische onderzoek. Welke testen u krijgt, is afhankelijk van uw problemen. Sommige vragenlijsten kunnen gedurende uw behandeling herhaald worden om het verloop van uw klachten in kaart te brengen. De resultaten worden met u besproken.

De systeemtherapeute

De systeemtherapeute van de PAAZ wordt op verzoek van de regiebehandelaar of het behandelteam ingeschakeld. Zij richt zich vooral op het onderzoeken en veranderen van gedrag en gewoontes in de omgang met elkaar en met instanties, die ten koste gaan van uw gezondheid en die van uw gezinsleden.

In de opnamefase houdt de systeemtherapeute zich samen met u bezig met het onderzoeken van uw problemen en klachten. In hoeverre hebben deze te maken hebben met de omgang met uw gezin/ familie, werk- en sociale situatie. Verder kijkt zij samen met u hoe dit eventueel veranderd, beïnvloed en verbeterd kan worden om het aangenamer en meer leefbaar te maken. Het is vaak nodig dat de mensen die daar direct bij betrokken zijn, uitgenodigd worden voor een gesprek. Zo nodig wordt er in de behandelgroepen een begin gemaakt met individuele-, relatie- of gezinstherapie.

In de ontslagfase bekijkt de systeemtherapeute samen met u naar de voorwaarden die noodzakelijk zijn om terugkeer naar de thuissituatie meer haalbaar te maken, zo nodig door verwijzing naar daarvoor geschikte instanties.